SHORT SLOT 1 (2020)
 • Drama, Comedy
 • 1h 31m
SHORT SLOT 2 (2020)
 • Drama, Comedy
 • 1h 39m
SHORT SLOT 3 (2020)
 • Varies
 • 1h 29m
SHORT SLOT 4 (2020)
 • Documentary, Thriller
 • 1h 53m
WI/IL SHORTS 1 (2020)
 • Drama, Comedy
 • 1h 23m
WI/IL SHORTS 2 (2020)
 • Documentary, Drama
 • 1h 23m
Music Videos (2020)
 • Music
 • 1h 30m